Monday, July 23, 2018

New from True Azimuth, LLC: Business Coaching & Career Coaching

George S. Patton said "A good plan violently executed now is better than a perfect plan executed next week." #Monspire #TrueAzimuth
http://bit.ly/1TNgbyP

1 comment:

  1. Useful article, thank you for sharing the article!!!

    Website: blogcothebanchuabiet.com chia sẻ những câu nói mỉa mai người khác hay stt một mình vẫn ổn và giải thích hiện tượng chim sẻ bay vào nhà là điềm gì.

    ReplyDelete